english version česká verze
STANOVY ALV
STANOVY ASOCIACE LETECKÝCH A KOSMICKÝCH VÝROBCŮ, z. s.

Schválené na členské schůzi dne 30. března 2017

Úvodní ustanovení

Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, poslání a zásady činnosti Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s. (dále jen "ALV").


Článek 1.
Charakter a postavení Asociace

1.1 ALV je nepolitický a otevřený spolek, který sdružuje právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti patří aktivity v leteckém a kosmickém průmyslu, popř. jiné právnické osoby z navazujících oborů.
1.2 ALV je samostatnou právnickou osobou s celostátní působností, založenou podle par. 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
1.2.1 Název: Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s., název anglicky "Association of the Czech AeroSpace Industry", zkr. [ACASI]
1.2.2  Sídlo: Beranových 130, Praha - Letňany, 199 00 Praha
1.2.3 IČ: 65991303
1.2.4 zápis: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. L, vložka č. 58653

Článek 2.
Poslání a úkoly ALV

2.1    Asociace leteckých výrobců má především následující poslání:
• Reprezentovat činnost jednotlivých členů i ALV,
• Přispívat k lepší koordinaci a synergii činností členů,
• Hájit hospodářské zájmy členů,
• Informovat, propagovat a vzdělávat,
• Reprezentovat a koordinovat činnosti ve vztahu k odborovým orgánům a jako organizace zaměstnavatelů uzavírat Kolektivní smlouvu vyššího stupně jménem svých členů s příslušným odborovým svazem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2.2 Své poslání ALV naplňuje následující formou:
• Zastupuje a reprezentuje český letecký průmysl v českých, evropských a dalších mezinárodních organizacích.
• Zúčastňuje se obchodních výstav a veletrhů.
• Distribuuje informace pro obchodní a veřejná media a státní orgány.
• Přispívá ke zlepšování podmínek pro rozvoj českého leteckého a kosmického průmyslu v celém rozsahu činností zahrnujících výzkum, vývoj, konstrukci, zkušebnictví, výrobu, opravárenství, prodej a servis letadel, pohonných jednotek, vrtulí, přístrojů a příslušenství pro leteckou a kosmickou techniku.
• Prosazuje zájmy svých členů při všech jednáních ve vládě, na ministerstvech, v parlamentu ČR, v NATO, v EU a při ostatních relevantních příležitostech.
• Podporuje a rozvíjí spolupráci se zahraničními asociacemi obdobného zaměření.
• Propaguje činnosti svých členů, jejich výrobků a služeb.
• Zřizuje a udržuje Oborové normy letectví.

Článek 3.
Vznik a zánik členství

3.1 O přijetí do ALV rozhoduje představenstvo. Vznik a podmínky členství právnické osoby v ALV jsou definovány těmito stanovami.
3.2 Řádným členem ALV se může stát právnická osoba v souladu s čl. 1 těchto stanov, jsou-li splněny následující požadavky:
3.2.1  Tříletá prokazatelná podnikatelská činnost v letectví nebo kosmonautice;
3.2.2 Doporučení k přijetí alespoň od 2 členů ALV, podepsané ředitelem nebo statutárním zástupcem doporučujícího člena;
3.2.3 Souhlas představenstva ALV.
3.3 Mimořádným členem ALV se mohou stát i jiné právnické osoby v souladu s čl. 1 těchto stanov, zejména školy, nadace, asociace, klastry apod., pokud je jejich členství schváleno představenstvem.
3.3.1  Maximální počet mimořádných členů nesmí být větší než 1/3 všech členů.
3.4 Členství v ALV zaniká:
3.4.1 Vystoupením, které člen oznámí písemně. Členství pak zaniká posledním dnem v měsící, ktreý následuje po měsíc, kdy představenstvo obdrželo písemné oznámení o vystoupení.
3.4.2  Zrušením členství na základě rozhodnutí představenstva ALV z následujících důvodů:
• člen vážným způsobem poškodil zájmy ALV či dobré jméno českých leteckých výrobců;
• člen závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z členství a ani po předchozí výzvě nesjedná nápravu;
• při změně předmětu činnosti člena.

Článek 4.
Práva a povinnosti členů ALV

4.1 Práva člena ALV:
4.1.1  Účastnit se jednání členské schůze a hlasovat na ní.
4.1.2 Požadovat podporu a ochranu svých zájmů ALV v rozsahu vymezeném stanovami.
4.1.3 Podílet se na řízení a kontrole činnosti ALV přímo, nebo prostřednictvím volených orgánů.
4.1.4 Volit orgány ALV a navrhovat do nich své zástupce.
4.1.5 Předkládat návrhy na zlepšení činnosti ALV, vznášet připomínky a dotazy na orgány ALV a být o jejich vyřízení informován.
4.1.6 Využívat všech informací a služeb, poskytovaných ALV.
4.1.7 Podávat ALV návrhy na zařazení svých podnikových norem do Oborových norem letectví.
4.1.8 Nechat se zastupovat radou pro personální rozvoj při vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy.
4.2 Povinnosti člena ALV:
4.2.1 Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů ALV.
4.2.2 Informovat představenstvo ALV o podstatných změnách souvisejících s výrobou a provozem letecké techniky a o dalších důležitých skutečnostech, které mohou být pro členy ALV důležité.
4.2.3 Zaplatit členské příspěvky podle těchto stanov.
4.2.4 Řádně a zodpovědně vykonávat přijaté funkce v ALV.
4.2.5 Ve stanovených termínech předávat kanceláři ALV hospodářské údaje o své společnosti a další ekonomické údaje vyžádané představenstvem.

Článek 5.
Orgány Asociace

5.1 ALV zřizuje k zajištění své činnosti tyto orgány:
5.1.1  Členská schůze
5.1.2 Představenstvo
5.1.3 Dozorčí rada
5.2 Funkční období představenstva a dozorčí rady jsou 3 (tři) roky.
5.3 V případě nezvolení nového orgánu, stávající členové představenstva a dozorčí rady zůstávají ve svých funkcích až do zvolení nových orgánů v souladu s těmito stanovami. Celková délka funkčního období však nesmí přesáhnout 5 let.
5.4 Představenstvo a dozorčí rada jedná a rozhoduje na pravidelných zasedáních dle plánu činnosti.
5.5 Dojde-li ke snížení počtu členů volených orgánů, má tento orgán právo kooptovat nové členy do počtu stanoveného stanovami a to až do doby konání následující volební členské schůze.

Článek 6.
Členská schůze ALV

6.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem ALV. Členové ALV se jejím prostřednictvím bezprostředně účastní řízení a kontroly a rozhodují o všech zásadních otázkách ALV.
6.2 Do působnosti členské schůze přísluší zejména:
6.2.1  Přijímat a měnit stanovy.
6.2.2 Volit členy představenstva a dozorčí rady.
6.2.3 Odvolávat z funkcí před uplynutím funkčního období jednotlivé členy volených orgánů, neplní-li řádně své povinnosti, nebo projednávat jejich odstoupení.
6.2.4 Projednávat stížnosti členů ALV na činnost volených orgánů ALV a přijímat příslušná opatření.
6.2.5 Rozhodovat o základních otázkách koncepce a zřizování finančních fondů ALV.
6.2.6 Schvalovat pravidla pro hospodaření s majetkem.
6.2.7 Schvalovat rozpočet, roční účetní závěrku a závěry z revizí.
6.2.8 Projednávat a schvalovat zprávy volených orgánů.
6.2.9 Schvalovat volební a jednací řád členské schůze.
6.3 Členská schůze rozhoduje o dalších otázkách, pokud tak určují tyto stanovy, nebo pokud si je svým usnesením vyhradí.
6.4 Členské schůze se účastní členové ALV, přičemž každý má 1 hlas.
6.5 Členskou schůzi svolává představenstvo. Program členské schůze musí být uveden na pozvánkách pro členy ALV.
6.6 Členskou schůzi řídí předsedající navržený představenstvem a schválený členskou schůzí.
6.7 Členská schůze je svolávána podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi na základě písemné žádosti dozorčí rady nebo jedné třetiny všech členů ALV, přičemž musí být svolána nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení písemné žádosti.
6.8 Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů ALV.
6.9 K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. K přijetí stanov, jejich změn a voleb orgánů ALV je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů ALV. Ke zrušení ALV je třeba souhlasu tříčtvrtinové většiny všech členů ALV.

Článek 7.
Představenstvo

7.1    Představenstvo se skládá z 9 (devíti) členů, volených členskou schůzí. Člen představenstva musí být osoba pověřená zastupováním člena ALV. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty, přičemž samo rozhoduje o způsobu volby.
7.2 Představenstvo je statutárním orgánem ALV, který zastupuje ALV ve všech záležitostech. Předkládá členské schůzi zprávy o hospodaření se svěřeným majetkem, návrh rozpočtu, roční závěrku, závěry revizí a volební a jednací řád členské schůze. Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a kontrolu jejich plnění, podává zprávy o své činnosti a o činnosti ALV a odpovídá jí za svou činnost.
7.3 Představenstvo řídí činnost ALV a rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou těmito stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu.
7.4 Představenstvo se schází jednou měsíčně dle plánu činnosti. Svolává ho prezident, který také řídí jeho činnost.
7.5 Rozhodnutí představenstva v písemné podobě podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden musí být vždy prezident nebo viceprezident.
7.6 Představenstvo zřizuje v rozsahu schváleném členskou schůzí kancelář, vedenou výkonným ředitelem.
7.7 Představenstvo předkládá na konci volebního období zprávu o své činnosti a hospodaření.
7.8 Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
7.9 K platnosti usnesení představenstva se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
7.10 Představenstvo může hlasovat per rollam. V tomto případě se vyžaduje vyjádření všech členů představenstva a k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva.

Článek 8.
Prezident

8.1    Prezident ALV je členem představenstva, organizuje a řídí jednání představenstva, kterému odpovídá za výkon funkce, řídí činnost ALV.
8.2 Prezident řídí činnost kanceláře a zajišťuje kontrolu plnění úkolů, dohlíží na dodržování zákonnosti v činnosti ALV, vnitřní kontrolu a odpovídá za jejich stav.
8.3 V době nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje viceprezident.

Článek 9.
Dozorčí rada

9.1 Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
9.2 Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s jinou funkcí v ALV.
9.3 Dozorčí rada za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi.
9.4 Členové dozorčí rady se účastní zasedání představenstva s hlasem poradním.
9.5 Dozorčí rada je kontrolním orgánem ALV. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost ALV, a to zejména:
9.5.1 Dodržování stanov.
9.5.2  Plnění usnesení členské schůze a představenstva.
9.5.3 Hospodaření.
9.6 Dozorčí rada projednává stížnosti členů ALV.
9.7 Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 (tři) měsíce.
9.8 O výsledcích své činnosti a návrzích na opatření podává dozorčí rada zprávy členské schůzi.
9.9 Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
9.10 K platnosti usnesení dozorčí rady se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.


Článek 10.
Odborně zaměřené rady

10.1    ALV může ke své činnosti zřizovat odborné rady.
10.2 O zřízení odborné rady rozhoduje představenstvo.
10.3 Odborná rada se řídí svým statutem a plánem činnosti, které schvaluje představenstvo.

Článek 11.
Výkonný ředitel a kancelář

11.1    Výkonný ředitel je do funkce schvalován představenstvem.
11.2 Výkonný ředitel zodpovídá za fungování kanceláře, spravuje majetek, je zodpovědný za účetnictví, interní i externí korespondenci ALV, za zpracovávání dat, pořizuje zápisy ze zasedání představenstva. Je přímo podřízen prezidentovi, řídí se jeho pokyny a pokyny představenstva. Další členové kanceláře jsou přímo řízeni výkonným ředitelem. Provoz kanceláře je hrazen z rozpočtu ALV.
11.3 Výkonný ředitel a další členové kanceláře se zúčastňují jednání představenstva a členské schůze s hlasem poradním.

Článek 12.
Hospodaření ALV

12.1    Zdrojem příjmů ALV jsou členské příspěvky, dotace, dary a ostatní zákonné příjmy.
12.2 ALV hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. O hospodaření se vede evidence podle závazných právních předpisů. ALV odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Článek 13.
Vstupní příspěvek

13.1    Řádný i mimořádný člen ALV je povinen při vstupu uhradit vstupní příspěvek ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Příspěvek je součástí příjmů ALV a při ukončení členství se nevrací. Člen jej musí uhradit spolu s členským příspěvkem.

Článek 14.
Členský příspěvek

14.1    Členský příspěvek stanoví členská schůze na návrh představenstva. Člen je povinen uhradit členský příspěvek na začátku každého roku, a to na základě faktury vystavené kanceláří ALV.
14.2 Vstupuje-li nový člen v průběhu kalendářního roku, hradí poměrnou část členského příspěvku.
14.3 Po ukončení členství se již zaplacený příspěvek nevrací.

Článek 15.
Zánik Asociace a způsob majetkového vypořádání

15.1    O zániku ALV rozhoduje členská schůze.
15.2 V případě zániku ALV určí představenstvo likvidátora.
15.3 Likvidační zůstatek se dělí mezi členy v okamžiku vstupu do likvidace v poměru zaplacených členských příspěvků za poslední kalendářní rok.

Článek 16.
Závěrečná ustanovení

16.1    Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat řádný člen ALV, představenstvo nebo dozorčí rada.
16.2 Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 30. března 2017 a nabývají účinnosti dnem schválení.
design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru